Welcome to our renewed website!

Free EU Shipping over 150

פוסק הדורות - מהרש"ם מבערזאן ב"כ

SKU: 99990000058415  |  Barcode: 20001115867971

€6100

Shipping & Delivery Policy

Add some general information about your delivery and shipping policies.

Return Policy

Display general product information or specific product information using metafields.

Description

סיפור תולדות חייו ופעליו
של מרן שר התורה, פוסק הדורות
רשכבה"ג רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון זיע"א


שני כרכים מפוארים, אוצר בלום, רב כמות ואיכות,
למעלה מ-1000 עמודים מרהיבי עין, עובדות, סיפורים,
פולמוסים ותיעודים היסטוריים, כתובים ביד אמן,

משולבים בתמונות ותצלומים נדירים, כתבי יד ופקסימליות שלא שזפתם עין.

הגאון מברעזאן...
שם שמעורר געגועים לימיה הזוהרים של גליציה, גליציה של טרום המלחמה, לגאוניה ולסופריה, לאותם רבנים ענקי הרוח אשר תפארת היו ליוצרם, כל כולם אומר שנינות ופיקחות. התורה היתה משוש נפשם, חדוות ה' היא מעוזם, עדן הנפשות ואצילותן. ובתווך – מלך ביופיו תחזינה עינינו, חמה בתוקפה אשר הכוכבים במסילותם חגים סביבה ומטים אזנם כאפרכסת לשמוע דבר מלכו של עולם.

דער בערז'אנער רב...
שם נרדף לגאונות ולהתמדה. וכשם שהגאונות אין דומה לה בדורות האחרונים, כך ההתמדה. נפלאות הן מהשגת אנוש, נשגבות מבינתו. אך לא רק אלה. אליהן הצטרפו תכונות רבות ומגוונות, כאלה שניתנות רק למי שיועד ממרומים לשאת את משא העם, לעבור לפניו, להכניס ולהוציא, לפסוק ולהורות, לשים מעקשים למישור ולחזק מוסדי תורה.
המהרש"ם מברעזאן...
שם שמעביר רטט בעצמות, הלא זה האיש המרגיז ממלכות. זהו גאון ישראל והדרתו, גדול הפוסקים הגליצאי, אשר לשמע שמו יוצאים רבנן ותלמידיהון בגילת ורנן. זה האיש אשר התעטר בתפארת והוכתר על-ידי רבני דורו כפוסק אשר אין אחר דבריו כלום, ומאז ועד עתה פסקיו ודברי תורתו בכל מקצועות התורה אינם יורדים משולחן מלכים.
פוסק הדורות...
קטעי חיים התפורים בחוטי זהב ויוצרים יחד סיפור מרהיב, סיפורו של ילד מוכשר ממשפחה אמידה חסידית, שבוחר להשליך את כל מנעמי העולם מאחוריו ומתמסר לבוראו ולתורתו. עד מהרה הוא נוסק לגבהים אדירים והופך לאיש מופת, לאורים ותומים, רועה נאמן שראשו מגיע השמימה, אך רגליו יצוקות בארץ. או אז הוא מתגלה כענוותן ושפל ברך, איש רחימאי ורך לבב, אשר במקרה הצורך יודע להלחם עם מפירי הברית כאיש מלומד מלחמה. דמות טמירה הצבועה בגוונים רבים מנוגדים שהתמזגו עם כשרונות נדירים, התמדה מופלגת, בהירות המחשבה, שלמות המדות, ביטול לצדיקים והתעלות רוחנית. כך נוצר הפוסק – פוסק הדורות. איש שהוא מלאך.

Payment & Security

Payment methods

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.