Loading...

זרעא קדישא – לינסק

SKU: 9990000001395 Category:
SKU 9990000001395 Category

Out of stock

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

Additional Information

ספר זרעא קדישא

מהדורה חדשה עם הוספות ותיקונים

והוא תולדות נשיאות משך הזרע מחצב קדשו של אביר הרועים ראש גולת אריאל מרן הקדוש

בעל זרע קודש מראפשיץ ז”ל

ותולדות עדן גן נטיעתו זרעו אחריו שרשרת זהב טהור מעשה אבות סימן לבניו שמלאו מקומו אחריו ושמשו בכתר הרבנות בן אחר בן ליותר ממאתים שנה בעיר ואם בישראל ק”ק לינסק יע”א

ומחובר לטהורים הסתעפות משפחותיהם בחצריהם וטירותם לבית אבותם עם תולדות עוד כמה צדיקים ז”ל ושארית פליטת דברי תורתם כאשר עיניכם תחזינה מישרים

מלוקט מפי ספרים וסופרים אשר שמענו ונדעם ואבותינו סיפרו לנו פועל ה’ ועבדיו הצדיקים, עם סיפורים וענינים יקרים, שיצאו מפי עט”ר אוד מוצל מאש, הרה”צ הישיש המנוח שלשלת היוחסין כש”ת מוה”ר אלימלך הורוויץ זללה”ה מלינסק ויארטשוב

X
× How can I help you?