Loading...

אהל יהושע – לקט הנהגות והליכות מרן השרף מבריסק הגה”ק מהרי”ל דיסקין זצוק”ל

SKU: 99990000001005 Category:
SKU 99990000001005 Category

Out of stock

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

Additional Information

סדר היום של רבינו השרף מבריסק – מהרי”ל דיסקין זלה”ה
בין פתקים ישנים שהיו טמונים בישיבת “אהל משה” – ישיבתו של רבינו השרף מהרי”ל דיסקין זצוק”ל בעיה”ק ירושלים תובב”א שבין החומות, שמור היה הפתק שלפנינו מעצם כתיבת יד קדשו של רבינו, בו מתגלה סדר יומו הנורא של איש האלקים בהתמדה עצומה בכל חלקי התורה וביקרת הזמן לרגעים תבחננו עד לרגע כמימריה ממש. וממנו נלמד לקח אודות מעלת ניצול הזמן והדרך לעלות ולהתעלות ולהשלים ידיעות בכל חלקי התורה, בעמלה ויגיעתה.

כתה”י נמסר באדיבות ידידנו ספרא וסייפא ממשפחת בית רבינו – הרה”ג ר’ אליעזר דן רלב”ג שליט”א מלייקווד וכל הזכויות שמורות לו.

על סדר היום הוספנו בהערות בס”ד כהנה וכהנה עובדות והנהגות על סדר יומו של רבינו כולל הנהגות והוראות בדרך הלימוד ועבודת השי”ת, זיקוקין דנורא דנפקו מפום ממלל רברבן של רבינו הגדול, ממקום קדוש יהלכון. וכן מפיהם ומפי כתבם של תלמידיו ותלמידי תלמידיו.

X
× How can I help you?